Skip to main content

Algemene Voorwaarden 47e Internationale Porsche 356 Meeting , Nederland 26-29 mei 2022

Beste Porsche 356 vriend,

De gebruiksvoorwaarden van de website van de Internationale Porsche 356 Meeting 2022 in Nederland zijn in overeenstemming met de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij vragen u deze te lezen en akkoord te gaan met deze voorwaarden voordat u zich registreert om deel te nemen aan de 47e Internationale Porsche 356 Meeting. U stemt er dan ook mee in te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan het evenement zoals beschreven in dit document.
 

Definities

De definities hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Organisator: organisatiecommissie van de Stichting Internationale Porsche 356 Meeting;
 2. Evenement: de Internationale Porsche 356 Meeting die van 26 tot 29 mei 2022 in Nederland wordt gehouden en wordt georganiseerd door de Organisator;
 3. Deelnemer: eenieder die zich heeft ingeschreven voor het Evenement, waaronder ook bijrijders, partners en introducées;
 4. Locaties: alle gelegenheden en parkeerplaatsen, niet zijnde de openbare weg of andere openbare plekken die onderdeel zijn van het programma van het Evenement.
   

Bescherming van persoonsgegevens

De informatie die over u wordt verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de Organisatie t.b.v. het organiseren van het Evenement. De Organisatie maakt gebruik van software waarmee u zelf online toegang kunt krijgen tot alle informatie die strikt noodzakelijk is voor een goede organisatie van het Evenement. De gegevens waarvan de verstrekking verplicht is, zijn gemarkeerd met een rode ster. U bent dus direct verantwoordelijk voor de informatie die is vastgelegd op de website Evenement. De software implementeert een aantal Cookies. U kunt zich verzetten tegen het gebruik ervan door het plaatsen van cookies in uw webbrowser te verbieden. De ontvangers van deze gegevens zijn de leden van de organisatiecommissie van de 47e Internationale Porsche 356 Meeting. Deze gegevens worden niet gecommuniceerd of overgedragen aan derden. De bewaartermijn van gegevens is beperkt tot 30 juni 2022. U heeft recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, verwijdering daarvan of beperking van de verwerking van uw gegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact op te nemen met:

De voorzitter van de Stichting Internationale Porsche 356 Meeting 2022
mevr. R. Groen
Churchill-laan 48-1
1078 EH Amsterdam

Indien u verzoekt om intrekking van uw gegevens, kunt u niet langer deelnemen aan het Evenement. De betaalde deelnamekosten blijven dan echter eigendom van de Organisatie. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap
 

Foto- en/of videobeelden

Door deel te nemen aan het Evenement, gaat u ermee akkoord geen bezwaar te maken tegen de publicatie van foto- en/of videobeelden, waarin uw voertuig, uzelf en uw metgezellen afgebeeld zijn. Dit kan een presentatie van deze foto’s en beelden op het internet of in de pers zijn. U stemt er tevens mee in afstand te doen van alle rechten van deze foto’s en videobeelden.
 

Deelname aan het Evenement

De inschrijving voor het Evenement is voorbehouden aan leden en hun metgezellen van een Porsche 356 Club of Porsche Classic club, die officieel erkend is door Porsche AG. Ook is deelname alleen toegestaan met een Porsche 356. Replica’s zijn uitgesloten van deelneming. Andere types van het merk Porsche zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de Organisator. Alle deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn; huisdieren zijn tijdens het Evenement niet toegestaan.

Daarnaast is deelname aan het Evenement uitsluitend mogelijk met een goedgekeurd voertuig. Het deelnemende voertuig dient in goede staat van onderhoud te verkeren en minimaal te voldoen aan de wettelijke eisen die in Nederland gelden en van de landen waardoor men reist.

Door deel te nemen aan het Evenement, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en met de volledige betaling van de deelnamekosten zoals omschreven in het inschrijfformulier. De Organisator behoudt zich het recht voor om de inschrijving van een persoon die niet tijdig voor zijn deelname heeft betaald, te annuleren.
 

Annulering

In geval van annulering van deelname aan het Evenement op verzoek van een geregistreerde, worden de betaalde bedragen terugbetaald volgens de volgende voorwaarden:

 • Annulering voor 31 december 2021: 90%
 • Annulering voor 31 maart 2022: 50%
 • Annulering na 31 maart 2022 : 0%

In geval van annulering van het Evenement door de Organisator wegens overmacht, zijn de terugbetalingsvoorwaarden als volgt:

 • Terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld volgt na aftrek van de kosten die door de organisatie zijn gemaakt tijdens de voorbereidingen van de Internationale Porsche 356 Meeting 2022 in Nederland, onder inzage van bewijsstukken van de gemaakte kosten.
 • Onder overmacht conform artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek worden verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen een epidemie, pandemie, grootschalige ziekte etc., die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Tevens wordt onder overmacht verstaan: bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken.
 • Indien een onvoorziene situatie zich tijdens het evenement voordoet waardoor het evenement verder geen doorgang kan vinden, is aanspraak op restitutie slechts mogelijk voor het niet genoten gedeelte van het evenement en slechts voor zover de Organisator zich kosten bespaart ten gevolge van die annulering.
   

Wijzigingen programma

De Organisator heeft op ieder moment, zowel voor als tijdens het Evenement, het recht wijzigingen aan te brengen in het gepubliceerde programma. Zij zal deze wijzigingen doorvoeren in het geval onvoorziene omstandigheden daartoe noodzaken of indien de wijzigingen leiden tot verbetering van het Evenement-programma. Een wijziging in het programma vormt geen grond voor het terugvorderen van het betaalde inschrijvingsgeld.
 

Vrijwaring

Algemeen

Deelnemers aan het Evenement doen dit op eigen risico. Iedere Deelnemer wordt daarbij geacht zelf de risico’s in te kunnen schatten van deelname aan het Evenement. Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor alle lichamelijk letsel en schade, materieel of immaterieel, die zij direct of indirect of met hun voertuig toebrengen aan andere Deelnemers, derden of aan materiële goederen. Deelnemers gaan vooraf akkoord dat de Organisatoren niet aansprakelijk kunnen worden gehouden, noch aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van acties van Deelnemers of derden, zowel civiel als strafrechtelijk.

De Organisator kan aansprakelijkheid die uit haar eigen handelen of nalaten ontstaat, niet beperken of uitsluiten indien dat handelen of nalaten geschiedt met de opzet de schade te veroorzaken of het handelen of nalaten roekeloos geschiedt en met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou voortvloeien.

Locaties

Op de verschillende Locaties tijdens het Evenement gelden mogelijk, naast de algemene voorwaarden van het Evenement, voorwaarden van de Locatie. De algemene voorwaarden van het Evenement blijven gelden naast deze mogelijk andere voorwaarden.

De Organisator is, voor zover de Wet dit toelaat, niet aansprakelijk voor enige tekortkomingen of anderszins schade berokkenende feiten of omstandigheden, op of binnen de Locaties.

Schade, Verlies, Diefstal

De Organisator is expliciet niet aansprakelijkheid voor schade aan, verlies en diefstal van zaken en/of goederen van Deelnemers aan de 47e Internationale Porsche 356 Meeting.
 

Geschillen

Op alle met de Organisatie van het Evenement gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of met betrekking tot het Evenement zullen worden beslecht door Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht. Alle niet bij de
Organisatie aangemelde (vermeende) vorderingsrechten vervallen één jaar na de afloop van het Evenement waaruit deze (vermeende) rechten voortvloeien (of, indien het evenement geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke aanvangsdatum van het Evenement).
 

Slotbepaling

Elke Deelnemer verklaart zich bij inschrijving van het Evenement akkoord met dit reglement c.q. deze voorwaarden. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisator.