Skip to main content

22100908/JH/mb

Statutenwijziging vereniging

Vandaag, negentien augustus tweeduizend tweeëntwintig (19-08-2022) verscheen voor mij, mr. Jannes Haveman, notaris te Zeist: mevrouw Miranda van Beek, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende te: 3703 CB Zeist, Zusterplein 22 A, geboren te Zeist op eenentwintig april negentienhonderd drieënzeventig (21-04-1973), te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van de vereniging: Porsche 356 Club Nederland, statutair gevestigd Someren, kantoorhoudende te 3703 AG Zeist, Van Renesselaan 43A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235449, RSIN- nummer: 815169851, hierna ook te noemen: “de vereniging”.

BESLUIT

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van tweeëntwintig augustus tweeduizend éénentwintig (22-08-2021) heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar/uittreksel van de notulen van die vergadering. Uit deze notulen blijkt tevens de machtiging aan de verschenen persoon.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Porsche 356 Club Nederland. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zeist.

DUUR

Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 3

1. De vereniging heeft ten doel:

a. het in stand houden en restaureren van automobielen van het merk Porsche type 356;

b. het bijeenbrengen van eigenaren van automobielen van het merk Porsche type 356;

c.het behartigen van de belangen van eigenaren van Porsche type 356 voor zover deze hun automobielen betreffen.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het organiseren van en het medewerken aan evenementen onder de lid 1 letter a van dit artikel bedoelde automobielen, zoals toertochten, rally ́s, tentoonstellingen, concoursen en dergelijke;

b. het houden van bijeenkomsten, filmavonden, lezingen en dergelijke;

c. het verwerven van speciale gereedschappen, speciale technische handboeken en speciale technische kennis van relevante onderdelen van de in lid 1 sub a bedoelde automobielen; en het verstrekken/uitlenen daarvan aan de leden;

d. het uitgeven van een clubblad, geheten 'de 356' en een website www.porsche356club.nl;

e. het opwekken van de belangstelling van anderen voor de doelstellingen van de vereniging;

f. alle andere wettige middelen, die voor haar doel, in de ruimste zin genomen, bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN, ERELEDEN EN BEGUNSTIGERS

Artikel 4

1. Gewone leden kunnen zijn zij, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, die in het bezit zijn, zijn geweest, of de intentie hebben eigenaar te worden, van één of meer automobielen als omschreven in artikel 3 lid 1 letter a. Minderjarigen dienen bij aanmelding een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te overleggen.

2. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien (10) leden.

3. Begunstigers zijn zij, die zonder lid te zijn, zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen. Begunstigers kunnen zijn zowel natuurlijke personen als rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen of lichamen. De minimum jaarlijkse bijdrage wordt bij Huishoudelijk Reglement of bij een afzonderlijke contractuele verbintenis nader geregeld. Artikel 6 leden 1 en 2 zijn op de begunstigers van overeenkomstige toepassing. Begunstigers hebben zodanige bevoegdheden als de statuten en het Huishoudelijk Reglement bepalen, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben.

4. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en begunstigers zijn opgenomen.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5.

1. Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door aanmelding bij het bestuur, via de website of per adres secretariaat. Het bestuur beslist over de toelating van de leden. Het bestuur zal van de voorgenomen toelating van deze leden mededeling doen in het eerstvolgende na officiële aanmelding te verschijnen verenigingsorgaan. Leden die bezwaar hebben tegen toelating, moeten hun bezwaren binnen veertien dagen na bekendmaking schriftelijk aan het bestuur per emailadres secretariaat bekend maken. Het bestuur beslist daarna over al dan niet toelating.

2. Bij niet toelating tot lid kan de afgewezene een beroep op de Algemene Leden Vergadering doen, welke vergadering alsnog tot toelating kan besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging van het lid;

b. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

c. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;

d. door het overlijden van het lid, of door verlies van rechtspersoonlijkheid of ontbinding van een lid-rechtspersoon.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn/haar lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7.

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, waarvan door de Algemene Leden Vergadering het bedrag, en voor begunstigers het minimumbedrag zullen worden vastgesteld, met inachtneming van artikel 4 lid 3 laatste volzin.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage te verlenen.

3. Ereleden zijn van betaling van de jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

BESTUUR

Artikel 8.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) meerderjarige leden, natuurlijke personen, (een voorzitter, een penningmeester en een secretaris), die door de ledenvergadering uit de leden worden benoemd. Daarnaast zullen verschillende commissies ingesteld worden bestaande uit leden, voor verschillende taken, zoals evenementen, clubblad, website, Internationale Meetings en dergelijke.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien (10) leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet vijf (5) dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Leden Vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3e) van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Leden Vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Leden Vergadering vrij in de benoeming van een bestuurder.        

5. a. De bestuursleden regelen hun vervanging in het geval van belet of ontstentenis van de afzonderlijke leden, in zijn reglement.

b. Van belet van een lid is in ieder geval sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid van het lid en er, in geval van ziekte of onbereikbaarheid van het lid, gedurende een termijn van veertien (14) dagen geen mogelijkheid van contact tussen het lid en de vereniging heeft bestaan.

c. Van ontstentenis van een lid is in ieder geval sprake wanneer deze door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is de belangen van de vereniging volledig en behoorlijk waar te nemen.

6. a. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het bestuur vormen de overblijvende leden van het bestuur, respectievelijk vormt het overblijvende lid van het bestuur niettemin een wettig bestuur.

b. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het bestuur is de Algemene Leden Vergadering bevoegd een of meer personen te benoemen die al dan niet tijdelijk met het bestuur van de vereniging zullen zijn belast.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-PERIODIEK LIDMAATSCHAP-SCHORSING

Artikel 9.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te alleN tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn/haar benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, waarbij de voorzitter en secretaris in eenzelfde jaar niet aftredend kunnen zijn. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10.

Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester kan niet in één persoon verenigd zijn. De voorzitter van de vereniging wordt door de Algemene Leden Vergadering in functie gekozen.

2. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.

3. Elk bestuurslid heeft één (1) stem.

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

5. Bij het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11.

1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bestuurders voeren hun taak uit om het belang van de vereniging te dienen

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering voor het besluiten tot:

I. onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan;

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

b. aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

6. Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.

7. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging of de daaraan verbonden organisatie, neemt dit lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben als in de vorige zin bedoeld, wordt het besluit genomen door Algemene Leden Vergadering.

JAARVERSLAG- REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12.

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid van deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarde te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, neemt de Algemene Leden Vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

Artikel 13.

1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Leden Vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel twaalf genoemde commissie voor heT volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig (25) leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan acht (8) weken na ontvangst van het desbetreffende verzoek. Indien aan het verzoek binnen vier (4) weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14.

1. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden en gezinsleden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene Leden Vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn/haar stem door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor niet meer dan twee (2) leden als gemachtigde kan optreden.

VOORZITTER – NOTULEN

Artikel 15.

1. De Algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn/haar plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn/haar plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 16.

1. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ondertekende stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

2. Het ter Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de (voorgedragen) personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

6. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Leden Vergadering.

7. Zolang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 17.

1. De Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk/via email aan de leden volgens het register als bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven (7) dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18.

1. Wijziging in de statuten der vereniging kan slechts plaats hebben, indien het voorstel daartoe met tenminste twee/derde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen, in een vergadering waarin tenminste de helft der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet op de agenda van de desbetreffende algemene ledenvergadering worden vermeld, terwijl bij de oproeping van de betreffende vergadering tevens een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, dient te worden meegezonden.

3. Is in een eerste vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand doch niet eerder dan na tien dagen een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, waarin het betreffende besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd.

5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welk gebied de vereniging is gevestigd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19.

1. De vereniging kan slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering indien het voorstel daartoe met tenminste twee/derde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen in een uitsluitend tot dat doel belegde vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3e) der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2. Het voorstel tot ontbinding moet op de agenda van de desbetreffende Algemene Leden Vergadering worden geplaatst.

3. Is in de in lid 1 genoemde meerderheid niet aanwezig, dan wordt binnen vier (4) weken, doch niet eerder dan na tien (10) dagen een tweede Algemene Leden Vergadering uitgeschreven, waarin tot besluit tot ontbinding kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

4. Bij ontbinding van de vereniging zal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, over een eventueel batig saldo nader worden beslist door de algemene ledenvergadering welke het besluit tot ontbinding nam.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20.

1. De Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 21.
In alle gevallen waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
 

SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het geven van een toelichting heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.